رویداد های بهار گالری ای جی 1398 | پیش نگاه

گالری ای جی

گالری ای جی

خیابان کریمخان | خیابان عضدی جنوبی | پلاک ۴۳ | تلفن : 88802000 | 88943611 | فکس : 26851908

ساعات بازدید : 17 تا 21

www.aggalerie.com

فروردین

گالری ای جی


محسن یزدی پور

منظری برای ندیدن

نمایشگاه انفرادی عکاسی
به همراه رو نمایی کتاب عکس با عنوان «منظری برای ندیدن» با همکاری نشر نظر

گشایش : 23 فروردین 1398

پایان : 27 اردیبهشت 1398

خرداد

گالری ای جی


بابک کاظمی

دوربینی به بزرگی استودیو بابک

نمایشگاه انفرادی عکس و چیدمان

گشایش : 10 خرداد 1398

پایان : 21 تیر 1398