رویداد های تابستان گالری ای جی 1398 | پیش نگاه

گالری ای جی

گالری ای جی

خیابان کریمخان | خیابان عضدی جنوبی | پلاک ۴۳ | تلفن : 88802000 | 88943611 | فکس : 26851908

ساعات بازدید : 12 تا 21

www.aggalerie.com

تیر

گالری ای جی


پالین اولثتن

سفرهای ناممکن

نمایشگاه انفرادی عکس و ویديو

گشایش : 31 خرداد 1398

پایان : 21 تیر 1398

گالری ای جی

کیوریتور: ھادی کمالی مقدم و مینا بزرگمھر


اولیویه ویلانو، یوآنا آروفات، مینا بزرگمهر و هادی کمالی مقدم

تله سیتی

نمایشگاه گروهی اجرا و چیدمان ویدیو

گشایش : 28 تیر 1398

پایان : 8 مرداد 1398

مرداد

گالری ای جی


استعداد ای. جی.

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 11 مرداد 1398

پایان : 17 مرداد 1398

گالری ای جی


استعداد ای. جی.

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 18 مرداد 1398

پایان : 24 مرداد 1398

گالری ای جی


استعداد ای. جی.

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 25 مرداد 1398

پایان : 31 مرداد 1398

شهریور

گالری ای جی


استعداد ای. جی.

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 1 شهریور 1398

پایان : 7 شهریور 1398

گالری ای جی


استعداد ای. جی.

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 8 شهریور 1398

پایان : 14 شهریور 1398

گالری ای جی


استعداد ای. جی.

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 15 شهریور 1398

پایان : 21 شهریور 1398

گالری ای جی


استعداد ای. جی.

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 22 شهریور 1398

پایان : 28 شهریور 1398

گالری ای جی


استعداد ای. جی.

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 29 شهریور 1398

پایان : 4 مهر 1398