رویداد های پاییز گالری ای جی 1397 | پیش نگاه

گالری ای جی

گالری ای جی

خیابان کریمخان | خیابان عضدی جنوبی | پلاک ۴۳ | تلفن : 88802000 | فکس : 26851908

ساعات بازدید : 15 تا 21

www.aggalerie.com

مهر

گالری ای جی


مهرعلی رزاق منش

اشارات

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 23 شهریور 1397

پایان : 11 آبان 1397

گالری ای جی

کیوریتور:رامیار منوچهرزاده


فردید خادم، مجید قدکساز، فاطمه شریف، نرگس مقدم، نگین فیروزی،عاطفه خدابخش، غزاله صداقت

ولیعصر؛ پوشه اول

نمایشگاه گروهی عکاسی

گشایش : 20 مهر 1397

پایان : 7 آبان 1397

آبان

گالری ای جی

کیوریتور: سیمین دخت دھقانی


متین عابدی

پردگی

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 18 آبان 1397

پایان : 16 آذر 1397

آذر

گالری ای جی


علی احدی

گه بله آکادمی

نمایشگاه انفرادی زبان، عکاسی، مجسمه و چيدمان

گشایش : 23 آذر 1397

پایان : 5 بهمن 1397