رویداد های تابستان گالری ای جی 1397 | پیش نگاه

گالری ای جی

گالری ای جی

خیابان کریمخان | خیابان عضدی جنوبی | پلاک ۴۳ | تلفن : 8880200

ساعات بازدید : 15 تا 21

www.aggalerie.com

مرداد

گالری ای جی


غزاله رضائی

نور علی نور

نمایشگا ه انفرادی عکاسی

گشایش : 19 مرداد 1397

پایان : 16 شهریور 1397

شهریور

گالری ای جی


مهرعلی رزاق منش

اشارات

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 23 شهریور 1397

پایان : 20 مهر 1397