گالری ایوان | پیش نگاه

گالری ایوان

گالری ایوان

الهیه، خیابان مهدیه، خیابان جبهه، کوچه لسانی،داخل بن بست حمید، شماره ۱ | تلفن : 22607126

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری شنبه ها تعطیل است. www.e1art.gallery

بهمن ماه

گالری ایوان


احسان صفری

از پس سال ها

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 3 بهمن 1399

پایان : 24 بهمن 1399

گالری ایوان


علی قائمی

شناوری

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 بهمن 1399

پایان : 24 بهمن 1399

اسفند ماه

گالری ایوان


آرفه آراد

زیست-تن

نمایشگاه انفرادی حجم، چیدمان، طراحی

گشایش : 1 اسفند 1399

پایان : 15 اسفند 1399