گالری ایوان | پیش نگاه

گالری ایوان

گالری ایوان

الهیه، خیابان مهدیه، خیابان جبهه، کوچه لسانی،داخل بن بست حمید، شماره ۱ | تلفن : 22607126

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری شنبه ها تعطیل است. www.e1art.gallery

دی ماه

گالری ایوان


الدوز رباطیان

ناگهانی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 13 دی 1398

پایان : 27 دی 1398

گالری ایوان


رامین شیردل

نمایشگاه انفرادی چیدمان

گشایش : 13 دی 1398

پایان : 27 دی 1398

بهمن ماه

گالری ایوان


افشین حسین زاده

تاره های دعوتگر ( گور، زهدان، جنون و ... )

نمایشگاه انفرادی طراحی، نقاشی،
چیدمان

گشایش : 4 بهمن 1398

پایان : 14 بهمن 1398

گالری ایوان


ایوان-دو سیاوش حاتم

جادوی سفید

نمایشگاه انفرادی نقاشی،
چیدمان، ویدیو آرت

گشایش : 4 بهمن 1398

پایان : 14 بهمن 1398