رویداد های پاییز گالری ایوان 1398 | پیش نگاه

گالری ایوان

گالری ایوان

الهیه | خیابان مهدیه | خیابان جبهه | کوچه لسانی | داخل بن بست حمید | شماره ۱ | تلفن : ۲۲۶۰۷۱۲۶ | فکس: ۲۲۶۱۲۱۴۴

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری ‌شنبه ها تعطیل است | www.e1art.gallery

مهر

گالری ایوان


ویدا جیلانچی

استمرار نور

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 5 مهر 1398

پایان : 15 مهر 1398