رویداد های بهار گالری ایوان 1398 | پیش نگاه

گالری ایوان

گالری ایوان

الـهیـه | خـیـابـان مـهـدیــه | خـیابان جـبهه | کـوچه لـسانی | داخل بن بست حمید | شماره ۱ | تلفن : ۲۲۶۰۷۱۲۶ | فکس: ۲۲۶۱۲۱۴۴

ساعات بازدید : 16 تا 20

گـالری ‌شـنبه هـا تعطیل است | www.e1art.gallery

فروردین

گالری ایوان


فريدون اميدی

درخشش

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 30 فروردين 1398

پایان : 9 ارديبهشت 1398

اردیبهشت

گالری ایوان


بهروز مجیدی

وسعت محاط

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 20 اردیبهشت 1398

پایان : 30 اردیبهشت 1398