گالری ایوان | پیش نگاه

گالری ایوان

گالری ایوان

الهیه | خیابان مهدیه | خیابان جبهه | کوچه لسانی | داخل بن بست حمید | شماره ۱ | تلفن : ۲۲۶۰۷۱۲۶ | فکس: ۲۲۶۱۲۱۴۴

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است. www.e1art.gallery.com

اردیبهشت

گالری ایوان

گردآورنده : فریدون آو


سیاه و سفید

نمایشگاه گروهی نقاشی عکاسی و مجسمه

گشایش : 31 فروردین 1397

پایان : 14 اردیبهشت 1397

گالری ایوان

گردآورنده : کاوه نجم آبادی


سه نمایشگاه انفرادی در یک گالری

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 28 اردیبهشت 1397

پایان : 11 خرداد 1397