ایوان | پیش نگاه

گالری ایوان

گالری ایوان

الهیه | خیابان مهدیه | خیابان جبهه | کوچه لسانی | داخل بن بست حمید | شماره ۱ | تلفن : ۲۲۶۰۷۱۲۶ | فکس: ۲۲۶۱۲۱۴۴

ساعات بازدید : 4 تا 8

افتتاحیه :4 تا 8 گالری شنبه ها تعطیل است | www.e1art.gallery

آذر

گالری ایوان


وجید امینی

جای دیگر

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 5 آذر 1395

پایان : 1 دی 1395