گالری ایده | پیش نگاه

گالری ایده

گالری ایده

کریمخان، خردمند شمالی، کوچه هجدهم، شماره 2 | تلفن : 88303759

ساعات بازدید : 16 تا 20

اسفند ماه

گالری ایده


مهدی منتصری

امضا

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 اسفند 1399

پایان : 6 اسفند 1399

گالری ایده


بهنام کامرانی، نیلوفر قادری نژاد، پروانه رزاقی، شیما خشخاشی، مریم مقدم، سعید امکانی، صفا بنائی، علیرضا بیداری، تانیا اسماعیلیان، ابراهیم اکبری گرز، عقیق درنگی، محسن جمالی نیک

افسار گسیخته

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 8 اسفند 1399

پایان : 13 اسفند 1399