گالری ایده | پیش نگاه

گالری ایده

گالری ایده

تهران، خیابان سنایی،خیابان هجدهم، پلاک 26 گالری ایده | تلفن : 88823625

ساعات بازدید : 20-16

www.ideagallery.ir

مهر ماه

گالری ایده


آرمان جدیدیان

حسرت درناها

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 مهر 1399

پایان : 9 مهر 1399

گالری ایده


حسین محجوبی اصیل. ناصر اویسی .هادی ضیا الدینی. مهدی ضیاالدینی.نیلوفر قادری نژاد. کیوان عسگری. مرتضی یزدانی.عادل یونسی. حکمت رحمانی. ابراهیم اکبری گرز. مریم مقدم. ایدا رزاق زاده.

ارجاسب

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 11 مهر 1399

پایان : 23 مهر 1399

گالری ایده


بهمن بروجنی. همایون سلیمی. مصطفی دشتی. رضا حسینی.رضا نیکو سمیعی. افسون منتظری.شیما مطلبی. تانیا اسماعیلی. النازکاظم تاش. هانیه کرکچی. الهام باقری.

دگردیسی

نمایشگاه گروهی نقاشی آبستره

گشایش : 25 مهر 1399

پایان : 30 مهر 1399

آبان ماه

گالری ایده


ضحی علینژاد

دنیای من

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 2 آبان 1399

پایان : 7 آبان 1399

گالری ایده


تانیا اسماعیلیان

طبیعت جاندار

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 9 آبان 1399

پایان : 14 آبان 1399

گالری ایده


بهاره دیدگاه

شوربوم

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 16 آبان 1399

پایان : 28 آبان 1399

گالری ایده

کیوریتور: آرش سلطانعلی


شاهرخ غلامپور

عصیان

نمایشگاه انفرادی نقاشی آبستره

گشایش : 30 آبان 1399

پایان : 5 آذر 1399