رویداد های تابستان گالری ایده 1398 | پیش نگاه

گالری ایده

گالری ایده

کریمخان | خردمند شمالی | کوچه هجدهم | شماره 26 | تلفن : 88822387

ساعات بازدید : 16 تا 20

مرداد

گالری ایده

کیوریتور: آرش محمدی


مرور آثار نوگرایان نقاشیخط ایران

نمایشگاه گروهی نقاشیخط

گشایش : 4 مرداد 1398

پایان : 10 مرداد 1398

گالری ایده


مریم مقدم

تن

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 18 مرداد 1398

پایان : 23 مرداد 1398

شهریور

گالری ایده


داوود شیرمحمدی

مروری بر آثار داوود شیرمحمدی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 8 شهریور 1398

پایان : 13 شهریور 1398

گالری ایده


ماهرخ طاهری

روزمرگی های یک زن

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 شهریور 1398

پایان : 3 مهر 1398