رویداد های بهار گالری ایده 1398 | پیش نگاه

گالری ایده

گالری ایده

کریمخان | خردمند شمالی | کوچه هجدهم | شماره 26 | تلفن : 88822387

ساعات بازدید : 16 تا 20

اردیبهشت

گالری ایده

کیوریتور: آرش محمدی


ساناز ملکی

آن آفرینش

نمایشگاه انفرادی نقاشیخط

گشایش : 13 اردیبهشت 1398

پایان : 25 اردیبهشت 1398

گالری ایده


هدی بلوری

زمین از نگاهی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 20 اردیبهشت 1398

پایان : 25 اردیبهشت 1398

گالری ایده

کیوریتور: آرش محمدی


فرشته فرمانی

بی پایان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 27 اردیبهشت 1398

پایان : 1 خرداد 1398

خرداد

گالری ایده

کیوریتور: آرش محمدی


علیرضا اسکندری، علی شیرازی، حسین نوروزی، کاظم خراسانی، وحید جزایری، روح الله عطاییان، شادی طلایی، ایمان ملا جعفری، خسرو روشن، علی مقدم، ابراهیم الفت، فرشاد ال خمیس، مرتضی شمیسا، ابراهیم وفایی، حسین احصایی و ساناز البرزی

آوای خط

نمایشگاه گروهی نقاشیخط

گشایش : 24 خرداد 1398

پایان : 29 خرداد 1398