گالری اُ | پیش نگاه

گالری اُ

گالری اُ

خیابان سنایی، خیابان شاهین (خدری)، پلاک 18 | تلفن : 88324828

ساعات بازدید : دوشنبه تا پنجشنبه: 12 تا 20 / جمعه: 16 تا 21

گالری روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است www.ogallery.net

تیرماه

گالری اُ


فرید جعفری سمرقندی الهام حا جدایی ، شبنم ققازی ایمان ایزد ینیا، سپیده بهروزیان میلاد فیروزفر، امی رحسین ب یپروا متین عابدی ، میثم محفوظ محمود ح قورد یلو، محمد علی زاده، فاضل مصل ینژاد ، هما عبداللهی حسین شی راحمدی مریم صبا غپور

3x 3

گشایش : 4 تیر 1395

پایان : 9 شهریور 1395

شهریور ماه

گالری اُ


سینا برومندی

انتقال به سرخ

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 19 شهریور 1395

پایان : 30 شهریور 1395