گالری اُ | پیش نگاه

گالری اُ

گالری اُ

خیابان سنایی | خیابان شاهین(خدری) | پلاک 18 | طبقه ی اول | تلفن : 88324828

ساعات بازدید : جمعه 4 تا 9

یکشنبه تا پنجشنبه 12 تا 8 گالری شنبه ها تعطیل است. www.ogallery.net

اردیبهشت

گالری اُ


محمد خلیلی

سمتِ خاموش

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 31 فروردین 1397

پایان : 21 اردیبهشت 1397

گالری اُ


افشین چیذری

نمایشگاه انفرادی چیدمان

گشایش : 28 اردیبهشت 1397

پایان : 8 خرداد 1397

خرداد

گالری اُ


افشین چیذری

خندیدن در خان های که میسوخت

نمایشگاه انفرادی چیدمان

گشایش : 28 اردیبهشت 1397

پایان : 9 خرداد 1397

گالری اُ


سینا برومندی

اکولوکیشن

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 11 خرداد 1397

پایان : 5 تیر 1397