گالری الهه | پیش نگاه

گالری الهه

گالری الهه

بلوار افریقا، انتهای خیابان گلفام، بن بست امینی، پلاک 3 | تلفن : 26202611

ساعات بازدید : 16 تا 20

www.elahe.net

تیرماه

گالری الهه


سوسن مبشر

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 24 تیر 1395

پایان : 3 مرداد 1395

مرداد ماه

گالری الهه


سولماز صفایی گل

سوی صدا

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 28 مرداد 1395

پایان : 7 شهریور 1395

شهریورماه

گالری الهه


صدیقه صفارزادگان

طبلا

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 11 شهریور 1395

پایان : 21 شهریور 1395