رویداد های تابستان گالری الهه 1398 | پیش نگاه

گالری الهه

گالری الهه

بلوار افریقا | انتهای خیابان گلفام(سمت راست) | بن بست امینی | پلاک 3 | تلفن : 22054128 | 26202611 | فکس: 89776349

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری چهارشنبه ها و تعطیلات رسمی غیر از جمعه تعطیل است | Instagram : Elahegallery | www.elahe.net

تیر

گالری الهه


مرضیه قاسم پور

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 21 تیر 1398

پایان : 31 تیر 1398