الهه | پیش نگاه

گالری الهه

گالری الهه

بلوار افریقا | انتهای خیابان گلفام(سمت راست) | بن بست امینی | پلاک 3 | تلفن : 22054128 | 26202611 | فکس: 89776349

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری روزهای تعطیل رسمی(غیراز جمعه) و چهارشنبه ها تعطیل است | www.elahe.net

مهر

گالری الهه


مریم هاشمی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 16 مهر 1395

پایان : 3 آبان 1395

آبان

گالری الهه


عیسی جباری

زیر پوست پاپ

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 7 آبان 1395

پایان : 17 آبان 1395

گالری الهه


مهرین مختاری

نمایشگاه انفرادی نقاشی, سرامیک

گشایش : 21 آبان 1395

پایان : 2 آذر 1395

آذر

گالری الهه


وحید حشمتی

دیالکتیک در اعماق درون

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 19 آذر 1395

پایان : 29 آذر 1395