رویداد های پاییز گالری الهه 1397 | پیش نگاه

گالری الهه

گالری الهه

بلوار افریقا | انتهای خیابان گلفام(سمت راست) | بن بست امینی | پلاک 3 | تلفن : 22054128 | 26202611 | فکس: 89776349

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری چهارشنبه ها و تعطیلات رسمی غیر از جمعه تعطیل است | www.elahe.net

مهر

گالری الهه


دنیا خواجه گانی ، دنیا گرجی ، آذرنوش مبصر ، هدیه حیدری ، بشری ال کثیر ، خاطره لطفی ، پانته آ بیات مختاری

جریان نامیرا

نمایشگاه گروهی چاپ دستی

گشایش : 6 مهر 1397

پایان : 16 مهر 1397

آبان

گالری الهه


نوید ظفر علیزاده

22:55

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 آبان 1397

پایان : 14 آبان 1397

گالری الهه


الهام همت

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 25 آبان 1397

پایان : 5 آذر 1397

آذر

گالری الهه


سولماز هشمتی

وضعیت اضطراری

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 9 آذر 1397

پایان : 19 آذر 1397

گالری الهه


سهیلا تولایی

حرکت دوار

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 23 آذر 1397

پایان : 3 دی 1397