رویداد های پاییز گالری افرند 1397 | پیش نگاه

گالری افرند

گالری افرند

یوسف آباد | جهان آرا | خ19(جلال حسینی) | پلاک 48 | تلفن : 88012334 | فکس : 88336757

ساعات بازدید : 16 تا 20 | افتتاحیه : 16 تا 21

گالری شنبه ها تعطیل است | www.afrandgallery.com

مهر

گالری افرند


نمایشگاه گروهی «دفترچه »

گشایش : 27 مهر 1397

پایان : 4 آبان 1397

آبان

گالری افرند


امیر شلمانی

ولی آباد

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 25 آبان 1397

پایان : 9 آذر 1397

آذر

گالری افرند


فرشاد فدائیان

« مکث ها »

نمایشگاه انفرادی عکاسی
عواید فروش آثار به انجمن خیریه اوتیسم مازندران اختصاص خواهد یافت

گشایش : 23 آذر 1397

پایان : 7 دی 1397