رویداد های بهار گالری افرند 1398 | پیش نگاه

گالری افرند

گالری افرند

یوسف آباد | جهان آرا | خ19(جلال حسینی) | پلاک 48 | تلفن : 88012334 | فکس : 88336757

ساعات بازدید : 16 تا 20 | افتتاحیه : 16 تا 21

گــالری شـنبه ها تعطیل اسـت | www.afrandgallery.com

اردیبهشت

گالری افرند


نسرین امیری

ماندن

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 اردیبهشت 1398

پایان : 20 اردیبهشت 1398