گالری اثر | پیش نگاه

گالری اثر

گالری اثر

کریمخان زند، خیابان ایرانشهر، کوی برفروشان، شماره 16 | تلفن : 88326689

ساعات بازدید : یکشنبه تا پنجشنبه 11 تا 20 / جمعه(غیر افتتاحیه)16 تا 20

گالری شنبه ها تعطیل است. www.assarartgallery.com

بهمن ماه

گالری اثر


نفیسه صدیقی

ناتور

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 بهمن 1399

پایان : 1 اسفند 1399