گالری اثر | پیش نگاه

گالری اثر

گالری اثر

کریمخان زند | خیابان ایرانشهر| کوی برفروشان | شماره 16 | تلفن : 88326689

ساعات بازدید : 16تا 20

گالری روزهای شنبه تعطیل است www.assarartgallery.com

شهریورماه

گالری اثر


نیلوفر رهنما

هوای راکد

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 5 شهریور 1395

پایان : 26 شهریور 1395