رویداد های زمستان گالری اثر 1398 | پیش نگاه

گالری اثر

گالری اثر

کریمخان زند، خیابان ایرانشهر، کوی برفروشان، شماره 16 | تلفن : 88326689

ساعات بازدید : یکشنبه تا پنجشنبه 11 تا 20 / جمعه(غیر افتتاحیه)16 تا 20

افتتاحیه ها : 16 تا 21 / گالری شنبه ها تعطیل است. www.assarartgallery.com

دی ماه

گالری اثر


پویا رضی

انفعال

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 دی 1398

پایان : 27 دی 1398

بهمن ماه

گالری اثر


شاه پری بهزادی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 بهمن 1398

پایان : 25 بهمن 1398