رویداد های پاییز گالری اثر 1397 | پیش نگاه

گالری اثر

گالری اثر

کریمخان زند | خیابان ایرانشهر | کوی برفروشان | شماره 16 |روبروی خانه هنرمندان | تلفن : 88326689 | فکس: 88343947

ساعات بازدید : یکشنبه تا پنجشنبه 11 تا 20 | جمعه(غیر افتتاحیه) : 16 تا 20 | افتتاحیه ها : 16 تا 21

گالری شنبه ها تعطیل است | www.assarartgallery.com

مهر

گالری اثر


الهه حیدری

″ساکن″ ها

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 مهر 1397

پایان : 27 مهر 1397

آذر

گالری اثر


علیرضا آدم بکان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 9 آذر 1397

پایان : 30 آذر 1397