رویداد های زمستان گالری آ گِ 1398 | پیش نگاه

گالری آ گِ

گالری آ گِ

خیابان کریمخان | خیابان عضدی جنوبی | پلاک ۴۳ | تلفن : 88802000 | 88943611 | فکس : 26851908

ساعات بازدید : 12 تا 21

www.aggalerie.com

دی

گالری آ گِ


آگاتا گرژیبوسکا کیوریتور: سیمیندخت دهقانی

۹ دروازه ب یبازگشت

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 5 آذر 1398

پایان : 13 دی 1398

گالری آ گِ


پیمان هوشمندزاده

عالیجناب خروس

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 20 دی 1398

پایان : 2 اسفند 1398

بهمن

گالری آ گِ


پیمان هوشمندزاده

عالیجناب خروس

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 20 دی 1398

پایان : 2 اسفند 1398

گالری آ گِ

آدرس نمایشگاه همایون سی ریزی: خیابان ولیعصر، خیابان پسیان جنوبی، پلاک 3


همایون سی ریزی

سی و یک سال، یک روز کم )به بهان هی دهمین سالگرد درگذشت بهمن جلالی(

نمایشگاه انفرادی پژوهشی هنری

گشایش : 25 دی 1398

پایان : 4 بهمن 1398

اسفند

گالری آ گِ

آدرس نمایشگاه همایون سی ریزی: خیابان ولیعصر، خیابان پسیان جنوبی، پلاک 3


همایون سی ریزی

پنج داستان اثر حمید هامون به کوشش همایون س یریزی

نمایشگاه انفرادی ویدیو چیدمان

گشایش : 2 اسفند 1398

پایان : 16 اسفند 1398

گالری آ گِ


حامد جابرها

در کشته خویشتن نگه کن

رونمایی کتاب عکس

گشایش : ۲ اسفند 1398

پایان : 23 اسفند 1398

گالری آ گِ


تصویر کوچک، آینه بزرگ 5

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 9 اسفند 1398

پایان : 23 اسفند 1398