رویداد های پاییز گالری آ 1398 | پیش نگاه

گالری آ

گالری آ

خیابان کریم خان زند | ابتدای عضدی(آبان جنوبی) | کوچه ارشد | شماره 7 | تلفن : 88919547 | فکس : 88919547

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری شنبه ها تعطیل است | www.a-gallery.ir

مهر

گالری آ


آرزو شیروانی

زیره

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 5 مهر 1398

پایان : 15 مهر 1398

گالری آ


مجید فعال

جزیره سرگردانی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 5 مهر 1398

پایان : 15 مهر 1398

گالری آ


جعفر صادقی

منظر گم

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 19 مهر 1398

پایان : 29 مهر 1398

گالری آ


شیوا پرهام

رنج فیلی

نمایشگاه انفرادی چاپ دستی، طراحی و نقاشی

گشایش : 19 مهر 1398

پایان : 29 مهر 1398

آذر

گالری آ


فرید بیان

وقفه

نمایشگاه انفرادی چیدمان

گشایش : 15 آذر 1398

پایان : 25 آذر 1398

گالری آ


مریم مزروعی

کابل در عمق میدان

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 15 آذر 1398

پایان : 25 آذر 1398