رویداد های تابستان گالری آ 1398 | پیش نگاه

گالری آ

گالری آ

خیابان کریم خان زند | ابتدای عضدی(آبان جنوبی) | کوچه ارشد | شماره 7 | تلفن : 88919547 | فکس : 88919547

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری شنبه ها تعطیل است | www.a-gallery.ir

شهریور

گالری آ


مانی رامهرمزی

غریبگی مشترکات

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 22 شهریور 1398

پایان : 1 مهر 1398