رویداد های زمستان گالری آس 1398 | پیش نگاه

گالری آس

گالری آس

شریعتی | بالاتر از پل رومی | شماره 1831 | تلفن : 22678592

ساعات بازدید : 11 تا 24

دی

گالری آس

کیوریتور: الهام روشن کوکیوریتور: نسترن آزادی


عیسی جباری، مرتضی خسروی، علی ذاکری، مسعود کشمیری، یعقوب عمامه پیچ، کامیار صالح پور و پیام قربانی

آنچه باقی میماند

نمایشگاه گروهی نقاشی، حجم و پرفورمنس

گشایش : 22 آذر 1398

پایان : 4 دی 1398

گالری آس


ماندانا کسرایی و پریسا شیرزادی

کی و کجا

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 13 دی 1398

پایان : 23 دی 1398

گالری آس


عیسی جباری

معشوقه معتدل

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 27 دی 1398

پایان : 7 بهمن 1398