رویداد های پاییز گالری آس 1398 | پیش نگاه

گالری آس

گالری آس

شریعتی | بالاتر از پل رومی | شماره 1831 | تلفن : 22678592

ساعات بازدید : 11 تا 24

آبان

گالری آس

کیوریتور: الهام روشن


مریم رحیمی، پیام قربانی، بیژن نعمتی شریف، بیژن غنچه پور، سهیل بسطامی، رسول کاظمی، حمیدرضا فتوحی، حسین علی عسگری، علی حاجی مرادی و هادی عرب نرمی

منهای دیروز

نمایشگاه گروهی مجسمه

گشایش : 19 مهر 1398

پایان : 6 آبان 1398

گالری آس

کیوریتور: عیسی جباری


طبیعت بی جان 1+12 (پارت اول)

نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه

گشایش : 10 آبان 1398

پایان : 20 آبان 1398

گالری آس

کیوریتور: عیسی جباری


طبیعت بی جان 1+12 (پارت دوم)

نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه

گشایش : 24 آبان 1398

پایان : 14 آذر 1398

آذر

گالری آس


صادق فرهادیان و مهسا نجفی

لیلی و شیرین

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 8 آذر 1398

پایان : 18 آذر 1398