گالری آریا | پیش نگاه

گالری آریا

گالری آریا

خیابان ولی عصر | بالاتر از سه راه دکتر بهشتی | کوچه زرین | شماره 10 | تلفن : 88727083 | فکس: 88716401

ساعات بازدید : 14 تا 20 | افتتاحیه و جمعه ها: 16 تا 20

گالری همه ی روزها باز است | www.ariagallery-artclasses.com

دی

گالری آریا


گارنیک در هاکوپیان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 20 دی 139

پایان : پ4 بهمن 1398

بهمن

گالری آریا


امین رستمی زاده سارا میر مظفری رضا مهدی نیا مهدی پرستار امیر کبیرنژاد

باغ بی برگی

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 11 بهمن 1398

پایان : 21 بهمن 1398

گالری آریا


نسرین نجفی

1/3

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 25 بهمن 1398

پایان : 5 اسفند 1398

اسفند

گالری آریا


چهارمین نمایشگاه جواهر سازی هنری معاصر تهران

چهارمین نمایشگاه جواهر سازی هنری معاصر تهران

نمایشگاه جواهر سازی

گشایش : 9 اسفند 1398

پایان : 19 اسفند 1398