آریا | پیش نگاه

گالری آریا

گالری آریا

خیابان ولی عصر | بالاتر از سه راه دکتر بهشتی | کوچه زرین | شماره 10 | تلفن : 88727083 | فکس: 88716401

ساعات بازدید : 2 تا 8

افتتاحیه و جمعه ها: 4 تا 8 گالری همه روزه باز است| www.ariagallery-artclasses.com

دی

گالری آریا


جواهرسازی هنری معاصر تهران

اولین نمایشگاه جواهرسازی هنری معاصر تهران

گشایش : 17 دی 1395

پایان : 5 بهمن 1395

بهمن

گالری آریا


شیرین پیله وری

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 8 بهمن 1395

پایان : 17 بهمن 1395

اسفند

گالری آریا


مهتا معینی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 بهمن 1395

پایان : 10 اسفند 1395