رویداد های تابستان گالری آریا 1397 | پیش نگاه

گالری آریا

گالری آریا

خیابان ولی عصر | بالاتر از سه راه دکتر بهشتی | کوچه زرین | شماره 10 | تلفن : 88727083 | فکس: 88716401

ساعات بازدید : 2 تا 8

افتتاحیه و جمعه ها: 4 تا 8 گالری همه ی روزها باز است | www.ariagallery-artclasses.com

تیر

گالری آریا


مینو واثقی

بیکرانگی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 تیر 1397

پایان : 15 تیر 1397

مرداد - شهریور

گالری آریا


کپی برابر اصل

نمایشگاه گروهی چاپ دستی

گشایش : 19 مرداد 1397

پایان : 16 شهریور 1397

گالری آریا


-

نمایشگاه گروهی تصویر سازی

گشایش : 23 شهریور 1397

پایان : 6 مهر 1397