گالری آرتیبیشن | پیش نگاه

گالری آرتیبیشن

گالری آرتیبیشن

شریعتی، قبل از همت، خیابان گل نبی غربی، میدان احمدی روشن(کتابی)، خیابان ساسانی پور، کوچه قندی(دریا)، پلاک 6 | تلفن : 22922538

ساعات بازدید : 11 تا 20 / جمعه ها : 16 تا 2

www.arthibition.net

بهمن ماه

گالری آرتیبیشن


کلکسیونر 5 (آثار مدرن و معاصر)

نمایشگاه گروهی نقاشی، مجسمه،
چاپ

گشایش : 4 بهمن 1398

پایان : 13 بهمن 1398

گالری آرتیبیشن


می سم نژاد رسولی

اوریگامی آزادی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 18 بهمن 1398

پایان : 27 بهمن 1398

گالری آرتیبیشن


ابراهیم گنجیان

رویای زیسته

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 18 بهمن 1398

پایان : 29 بهمن 1398