گالری آتبین | پیش نگاه

گالری آتبین

گالری آتبین

خیابان ولیعصر | جنوب چهارراه پارک وی | انتهای کوچه تورج | کوچه خاکزاد | شماره 42 | تلفن : 26210395

ساعات بازدید : 16تا21

گالری همه روزه باز است. www.atbingallery.com

شهریورماه

گالری آتبین


جیران فخر موسوی

دایناحلزون

نمایشگاه انفرادی حجم و
اینستالیشن

گشایش : 26 شهریور 1395

پایان : 6 مهر 1395