گالری آتبین | پیش نگاه

گالری آتبین

گالری آتبین

خیابان ولیعصر | جنوب چهارراه پارک وی | انتهای کوچه تورج | کوچه خاکزاد | شماره 42 | تلفن : 26210395

ساعات بازدید : 16 تا 21

گالری همه روزه باز است | www.atbingallery.com

دی

گالری آتبین


احسان ضیافتی کافی

کلان هرج و مرج

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 دی 1398

پایان : 17 دی 1398

گالری آتبین


رامین حفیظی

ذهن بی خانمان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 20 دی 1398

پایان : 1 بهمن 1398

بهمن

گالری آتبین


مهدی میرباقری

پوکساید

نمایشگاه انفرادی فتو کلاژ

گشایش : 4 بهمن 1398

پایان : 15 بهمن 1398

گالری آتبین


ابراهیم گنجیان

رویای زیسته

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 18 بهمن 1398

پایان : 29 بهمن 1398

اسفند

گالری آتبین


محمد علی مشرفی

دقیقه های مشجر

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 2 اسفند 1398

پایان : 13 اسفند 1398