رویداد های پاییز گالری آتبین 1398 | پیش نگاه

گالری آتبین

گالری آتبین

خیابان ولیعصر | جنوب چهارراه پارک وی | انتهای کوچه تورج | کوچه خاکزاد | شماره 42 | تلفن : 26210395

ساعات بازدید : 16 تا 21

گالری همه روزه باز است | www.atbingallery.com

مهر

گالری آتبین


ابراهیم گنجیان، علیرضا چلیپا، طاهره افضلی، مانی کومار، الهام فاطمی، فائزه بهارلو، اوژن شیر اوژن و رامین عباس زاده

طبیعت نیم جان

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 29 شهریور 1398

پایان : 9 مهر 1398

گالری آتبین


امید خاکباز

دور گردون

نمایشگاه انفرادی نقاشی خط

گشایش : 12 مهر 1398

پایان : 23 مهر 1398

آبان

گالری آتبین


وحید محمدی

فضای داخلی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 آبان 1398

پایان : 21 آبان 1398

گالری آتبین


آسیه عبدالهی

اندیشه های نامرئی

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 24 آبان 1398

پایان : 5 آذر 1398

آذر

گالری آتبین


رامین حفیظی

ذهن بی خانمان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 8 آذر 1398

پایان : 19 آذر 1398

گالری آتبین


سمیه خدایی

مسخ شدگی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 22 آذر 1398

پایان : 3 دی 1398