رویداد های تابستان گالری آتبین 1398 | پیش نگاه

گالری آتبین

گالری آتبین

خیابان ولیعصر | جنوب چهارراه پارک وی | انتهای کوچه تورج | کوچه خاکزاد | شماره 42 | تلفن : 26210395

ساعات بازدید : 16 تا 21

گالری همه روزه باز است | www.atbingallery.com

تیر

گالری آتبین


سامان فرهنگی

لحظه ی قبل از ادراك

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 7 تیر 1398

پایان : 18 تیر 1398

گالری آتبین

کیوریتور: بابک حقی


امید شلمانی، الی عابدی، بابک حقی، عطا محمدی، میلاد کارآموز، هامون محمودی و غزاله صداقت

از قاب دیگری

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 21 تیر 1398

پایان : 1 مرداد 1398