رویداد های بهار گالری آتبین 1398 | پیش نگاه

گالری آتبین

گالری آتبین

خیابان ولیعصر | جنوب چهارراه پارک وی | انتهای کوچه تورج | کوچه خاکزاد | شماره 42 | تلفن : 26210395

ساعات بازدید : 16 تا 21

گالری همه روزه باز است | www.atbingallery.com

خرداد

گالری آتبین


روزبه روزبهانی

اما تو خود آنجا نبودی

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 24 خرداد 1398

پایان : 4 تیر 1398