گالری آتبین | پیش نگاه

گالری آتبین

گالری آتبین

خیابان ولیعصر | جنوب چهارراه پارک وی | انتهای کوچه تورج | کوچه خاکزاد | شماره 42 | تلفن : 26210395

ساعات بازدید : 4 تا 9

گالری همه روزه باز است. www.atbingallery.com

اردیبهشت

گالری آتبین


شهاب طایفه مهاجر

و باد ، موج ، ستاره ، پرنده

نمایشگاه انفرادی چاپ دستی

گشایش : 31 فروردین 1397

پایان : 11 اردیبهشت 1397

گالری آتبین


مهدی سحابی

نمایشگاه انفرادی نقاشی و مجسمه

گشایش : 14 اردیبهشت 1397

پایان : 25 اردیبهشت 1397

خرداد

گالری آتبین


آرش امدادیان

دوباره...

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 28 اردیبهشت 1397

پایان : 8 خرداد 1397