آتبین | پیش نگاه

گالری آتبین

گالری آتبین

خیابان ولیعصر | جنوب چهارراه پارک وی | انتهای کوچه تورج | کوچه خاکزاد | شماره 42 | تلفن : 26210395

ساعات بازدید : 4 تا 9

گالری همه روزه باز است | www.atbingallery.com

دی

گالری آتبین


بابک حقی

روزای روشن

نمایشگاه انفرادی فوتومونتاژ

گشایش : 3 دی 1395

پایان : 14 دی 1395

گالری آتبین


فائزه بهارلو

نوربان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 17 دی 1395

پایان : 28 دی 1395

بهمن

گالری آتبین


سمانه امیری زاده

فراموشی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 بهمن 1395

پایان : 12 بهمن 1395

گالری آتبین


امیر کبیرنژاد

در کنج قفس پشت خمی دارد شیر

نمایشگاه انفرادی آثار برش کاغذ

گشایش : 15 بهمن 1395

پایان : 26 بهمن 1395

اسفند

گالری آتبین


طاهره افضلی

باغ بلور

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 بهمن 1395

پایان : 10 اسفند 1395