آتبین | پیش نگاه

گالری آتبین

گالری آتبین

خیابان ولیعصر | جنوب چهارراه پارک وی | انتهای کوچه تورج | کوچه خاکزاد | شماره 42 | تلفن : 26210395

ساعات بازدید : 4 تا 9

گالری همه روزه باز است | www.atbingallery.com

دی

گالری آتبین


مینا فشنگچی

اعتراف به گناه نکرده

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 آذر 1392

پایان : 10 دی 1392

گالری آتبین


سعید حاتمی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 20 دی 1392

پایان : 1 بهمن 1392

بهمن

گالری آتبین


یاسمین خرسندی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 بهمن 1392

پایان : 15 بهمن 1392

گالری آتبین


فهیمه عبدالله زاده

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی کلاژ

گشایش : 18 بهمن 1392

پایان : 22 بهمن 1392

گالری آتبین


رژین دبیری

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 بهمن 1392

پایان : 29 بهمن 1392

اسفند

گالری آتبین


حمید جانی پور

زنان چهل ستونی من

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 2 اسفند 1392

پایان : 13 اسفند 1392