آتبین | پیش نگاه

گالری آتبین

گالری آتبین

خیابان ولیعصر | جنوب چهارراه پارک وی | انتهای کوچه تورج | کوچه خاکزاد | شماره 42 | تلفن : 26210395

ساعات بازدید : 4 تا 9

گالری همه روزه باز است | www.atbingallery.com

آذر

گالری آتبین


رامین عباس زاده

فروپاشیدگی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 آذر 1392

پایان : 12 آذر 1392

گالری آتبین


طاهره افضلی

علیا مخدرات

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 15 آذر 1392

پایان : 26 آذر 1392