گالری آتبین | پیش نگاه

گالری آتبین

گالری آتبین

تهران، ولیعصر جنوب پارک وی ،کوچه خاکزاد، پلاک 42 | تلفن : 26210395

ساعات بازدید : 21-16

www.atbingallery.com

بهمن ماه

گالری آتبین


مهرداد احمدی شیخانی، اونيش امين‌الهی، علیرضا انوشفر علی باقری، علی بوستان، فرشید پارسی‌کیا صالح تسبیحی، محسن دائی‌نبی، سیروس سلیمی حسن کریم‌زاده، روزبه مشهدی‌زاده ، مهدی میرباقری

فتوگرافیست‌ها

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 10 بهمن 1399

پایان : 20 بهمن 1399