گالری آتبین | رویداد های تابستان 1397 | پیش نگاه

گالری آتبین

گالری آتبین

خیابان ولیعصر | جنوب چهارراه پارک وی | انتهای کوچه تورج | کوچه خاکزاد | شماره 42 | تلفن : 26210395

ساعات بازدید : 4 تا 9

گالری همه روزه باز است. www.atbingallery.com

تیر

گالری آتبین


غزال صداقت

ارث پدری

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 1 تیر 1397

پایان : 12 تیر 1397

گالری آتبین


ابراهیم گنجیان

خلوت ازدار

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 15 تیر 1397

پایان : 26 تیر 1397