رویداد های پاییز گالری آب انبار 1398 | پیش نگاه

گالری آب انبار

گالری آب انبار

میدان هفت تیر | مفتح جنوبی | بعد از تقاطع سمیه | خیابان بوربور | خیابان خاقانی | بن بست روشن منش | پلاک۲ | تلفن : 88860703

ساعات بازدید : 10 تا 19 | جمعه ها : 15 تا 21

گالری شنبه ها تعطیل است. www.ab-anbar.com

مهر - آبان

گالری آب انبار

کیوریتور: بهزاد حاتم


ژوبین میراسکندری

نمایشگاه و کتاب “نگاهی از بیرون”

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 29 شهریور 1398

پایان : 17 آبان 1398

آذر

گالری آب انبار


دیوید برنت

۴۴ روز

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 1 آذر 1398

پایان : 19 دی 1398