رویداد های بهار گالری گالری آب انبار 1398 | پیش نگاه

گالری آب انبار

گالری آب انبار

میدان هفت تیر | مفتح جنوبی | بعد از تقاطع سمیه | خیابان بوربور | خیابان خاقانی | بن بست روشن منش | پلاک۲ | تلفن : ۸۸۸۶۰۷۰۳

ساعات بازدید : 12 تا 20 | جمعه ها : 15 تا 21

گــالری شـنبه ها تعطیل اسـت | www.ab-anbar.com

اردیبهشت

گالری آب انبار


طاها حیدری

دهانه برخوردی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 30 فروردین 1398

پایان : 7 تیر 1398