آب انبار | پیش نگاه

گالری آب انبار

گالری آب انبار

میدان هفت تیر | مفتح جنوبی | بعد از تقاطع سمیه | خیابان بور بور | خیابان خاقانی | بن بست روشن منش | پلاک 2 | تلفن : 88860703

ساعات بازدید : 12 تا 8

افتتاحیه :3 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است | www.ab-anbar.com

مهر

گالری آب انبار


رضا آرامش

نمایشگاه انفرادی عکس و مجسمه

گشایش : 23 مهر 1395

پایان : 21 آبان 1395

گالری آب انبار


آویش خبره زاده

یادآورده ها

نمایشگاه انفرادی نقاشی، مجسمه و ویديو

گشایش : 23 مهر 1395

پایان : 21 آبان 1395

آبان

گالری آب انبار


غزاله آورزمانی

طرح جامع

نمایشگاه انفرادی ترکیب رسانه ها

گشایش : 28 آبان 1395

پایان : 25 آذر 1395