پلتفرم 28 | پیش نگاه

پلتفرم ۲۸

پلتفرم ۲۸

هفت تیر|مفتح جنوبی|خیابان بوربور|خیابان خاقانی|بعد از کوچه طبرسی|نبش بن بست روشن منش|پلاک 2 | تلفن : 09356040055

ساعات بازدید : جمعه ها 4 – 9 شب

مهر

پلتفرم ۲۸


فریدون آو

گونه های در خطر

نمایش تک اثر- فوتو مونتاژ

گشایش : 10 مهر 1394

پایان : 1 آبان 1394

پلتفرم ۲۸


استیسی وس

افزار خرد - محیطی

نمایشگاه انفرادی طراحی لباس

گشایش : 10 مهر 1394

پایان : 24 مهر 1394

آبان

پلتفرم ۲۸


پل نوبل

به نوبسون خوش امدید

بازبینی، مداد روی کاغذ

گشایش : 8 آبان 1394

پایان : 29 آبان 1394

پلتفرم ۲۸


پرویز تناولی

بدون عنوان

نمایش تک اثر، چاپ روی کاغذ

گشایش : 8 آبان 1394

پایان : 29 آبان 1394

آذر

پلتفرم ۲۸


مهتاب اسکوئی

تنظیم گر نور، فضا و دید

طراحی اشیاء کاربردی

گشایش : 13 آذر 1394

پایان : 27 آذر 1394

پلتفرم ۲۸


دمین هرست

تو را به خدا، اعتقاد داشته باش

نمایش تک اثر، چاپ

گشایش : 6 آذر 1394

پایان : 27 آذر 1394